Betydande förändring i inhemsk bokföring gällande behandling av derivat – utlåtandet är i kraft från och med den 13.12.2016

Bokföringsnämnden (Bfn) har publicerat utlåtande 1963/2016 som gäller bokföring av derivat och som kan anses vara ganska dramatiskt. Det nya utlåtandet kan leda till att redovisningen enligt bokföringslagen (BokfL) förändras väsentligt bland rapporterande företag. Ändringarna träder i kraft omedelbart och kommer att gälla alla derivatavtal (ränte-, valuta-
och råvaruderivat).