KasvuvoimaaAjankohtaista

Edessä sukupolvenvaihdos – mitkä ovat myyjän mahdollisuudet verovapaaseen luovutukseen? – Sukupolvenvaihdos-blogisarjan osa 3

Usein sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelu keskittyy jatkajan veroseuraamuksiin ja luopujan veroseuraamuksien tarkastelu jää paitsioon. Sukupolvenvaihdoksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös luopujan näkökulma, jos sukupolvenvaihdos toteutetaan muuten kuin lahjana eli kaupalla tai lahjanluonteisella kaupalla. Tällöin myyjälle voi muodostua pääomatulona verotettavaa luovutusvoittoa. Tuloverolain (TVL) 48 §:ssä on kuitenkin määritelty edellytykset poikkeustilanteelle, jolloin osakkeiden luovutusvoitto on myyjälle verovapaa. Tämä blogikirjoitus […]

Usein sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelu keskittyy jatkajan veroseuraamuksiin ja luopujan veroseuraamuksien tarkastelu jää paitsioon. Sukupolvenvaihdoksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös luopujan näkökulma, jos sukupolvenvaihdos toteutetaan muuten kuin lahjana eli kaupalla tai lahjanluonteisella kaupalla. Tällöin myyjälle voi muodostua pääomatulona verotettavaa luovutusvoittoa. Tuloverolain (TVL) 48 §:ssä on kuitenkin määritelty edellytykset poikkeustilanteelle, jolloin osakkeiden luovutusvoitto on myyjälle verovapaa. Tämä blogikirjoitus käsittelee myyjän tuloverohuojennusta osakeyhtiön näkökulmasta, mutta huojennus voi soveltua myös muihin yhtiömuotoihin.

Miten luovutusvoitto lasketaan?
Omaisuuden luovutuksesta saadun luovutusvoiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta (myyntihinta) vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan ja myyntikulujen yhteismäärä. Luonnolliset henkilöt saavat vähentää luovutushinnasta todellisen hankintamenon sijaan ns. hankintameno-olettaman, joka on aina vähintään 20 prosenttia myyntihinnasta, mutta 40 prosenttia myyntihinnasta, kun osakkeet on omistettu vähintään 10 vuoden ajan. Hankintameno-olettamaa käytetään, jos hankintameno-olettama on suurempi kuin todellinen hankintameno myyntikulut huomioon ottaen. Lahjaksi tai perinnöksi saatujen osakkeiden hankintamenoksi katsotaan lahja- tai perintöverotuksessa käytetty osakkeiden arvo. Lahjaluonteisessa kaupassa luovutus jaetaan maksetun kauppahinnan ja käyvän arvon suhteessa vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan.

Mitkä ovat tuloverohuojennuksen edellytykset?
Sukupolvenvaihdoksessa osakkeiden myynnistä muodostunut voitto on TVL 48 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella verovapaa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Luovutuksen kohteena olevat yhteisön osakkeet tai osuudet oikeuttavat vähintään 10 prosentin omistusosuuteen mainitussa yhtiössä;
2. Ostajana on myyjän lapsi tai muu rintaperillinen, ostajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa ja
3. Omaisuus on ollut yhteensä yli 10 vuotta verovelvollisen eli myyjän tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti.

Kaikkien edellä mainittujen edellytysten tulee täyttyä, jotta luovutusvoitto voisi olla verovapaa. Verovelvollisen ei tarvitse erikseen vaatia tuloveron huojentamista, vaan Verohallinto soveltaa säännöstä viran puolesta kaikkien edellytysten täyttyessä. Luovutusvoiton tulisi näkyä esitäytetyllä veroilmoituksella verovapaana, jos osakekaupan toinen osapuoli on tehty asianmukaiset ilmoitukset (lahja- ja/tai varainsiirtoveroilmoitukset) Verohallinnolle. Suositeltavaa on kuitenkin tarkistaa esitäytetty veroilmoitus ja vaatia luovutusvoittoa verovapaaksi, mikäli se jostain syystä sieltä puuttuu.

Luovutettavat osakkeet
Osakkeiden tulee tuottaa oikeus vähintään 10 prosenttiin yhtiön varallisuudesta, jotta luovutusvoitto voi olla verovapaa. Toisin kuin lahjaverotuksessa, osakkeiden tuottamat äänioikeuksien osuus voi olla vähemmän kuin 10 %, jotta huojennus soveltuu. Huomioitavaa on, että jokaisen erillisen luovutuksen on kohdistuttava vähintään 10 prosentin omistusosuuteen, eikä luovutuksia lasketa yhteen. Esimerkiksi, jos osakkeita luovutetaan kahdelle eri henkilölle, on kummankin luovutuksen oltava vähintään 10 prosentin omistusosuus.

Sukulaisuussuhde
Luovutuksensaaja voi olla jokin tuloveron yllä mainituista sukulaisista yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa. Säännöstä sovelletaan myös puolison lapsiin sekä omaan tai puolison otto- ja kasvattilapsiin. Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta avopuolisoon tai avopuolison lapsiin tai muihin sukulaisiin kuin edellä mainittuihin. Verovapautta ei sovelleta, jos ostajana on osakeyhtiö, vaikka sen omistaisikin laissa mainittu sukulainen.

Omistusaika
Verovapaan luovutusvoiton edellytyksenä on, että kyseiset osakkeet ovat olleet yli 10 vuotta myyjän omistuksessa. Myyjän perinnöksi tai lahjaksi saatujen osakkeiden omistusaikaan huomioidaan myyjän omistusajan lisäksi myös perinnönjättäjän tai lahjanantajan omistusaika. Jos osakkeet on saatu lahjanluonteisella kaupalla, lasketaan siihen ainoastaan myyjän omistusaika.

Check-list
Alle on listattu osakkeiden myyjän kannalta kolme tärkeää kysymystä, jotka ratkaisevat luovutusvoiton verokohtelun.

1) Muodostavatko osakkeet vähintään 10 % osuuden yhtiön osakkeista?
2) Onko ostaja laissa mainittu lähisukulaiseni?
3) Olenko omistanut osakkeet yli 10 vuotta?

Jos kaikki edellä mainitut kohdat täyttyvät, suosittelemme seuraavaksi selvittämään, miten ja millä hintaa sait osakkeet alun perin ja tarkistamaan osakkeiden hankintamenon. Näin ollen tiedät jo neuvotteluvaiheessa, muodostuuko osakkeiden myynnistä sinulle luovutusvoittoa.


EY on ollut mukana useissa onnistuneissa sukupolvenvaihdoksissa, joissa on varmistettu vetovastuun siirtyminen seuraavalle sukupolvelle ja yritystoiminnan jatkuminen. Olemme mielellämme avuksi myös yrityksenne sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä verotuksellisten ja juridisten seikkojen selvittämisessä. Ota yhteyttä alueesi asiantuntijaan.

Järjestämme kevään aikana myös useita sukupolvenvaihdos teemaisia seminaareja ympäri Suomen. Tutustu EY:n tapahtumakalenteriin.