KasvuvoimaaAjankohtaista

Paikallisen sopimisen tarjoamia mahdollisuuksia ei riittävästi hyödynnetä työpaikoilla

Samallakin toimialalla yritysten välillä on runsaasti eroavaisuuksia ja paikallinen sopiminen tarjoaa loistavan keinon vastata toimintaympäristön haasteisiin. Paikallista sopimista kuitenkin arastellaan, vaikka työehtosopimusten menettelysäännökset sen suhteen ovat varsin yksinkertaisia. Lue lisää.

Paikallinen sopiminen on ollut kuluneella hallituskaudella suuren mielenkiinnon kohteena ja keskustelun alla. Hallitusohjelmaan on kirjattu paikallisen sopimisen osalta seuraavasti: ”Tavoitteena on, että yrityksissä kyetään nykyistä laajemmin paikallisesti sopimaan kilpailukyvyn parantamisesta, työllisyyden vahvistamisesta ja työsuhteen ehdoista, kuten palkoista, työajoista, työsuhteen purkamisen edellytyksistä, työaikapankin käytöstä, sairauspoissaolojen vähentämisestä sekä työhyvinvointiin vaikuttavista kysymyksistä.

Mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan?

Lähtökohtaisesti paikallinen sopiminen tarkoittaa kaikkea työpaikkatasolla tai yrityksissä tapahtuvaa sopimista työehdoista. Työlainsäädännössä on valtavasti normeja, joista työnantaja ja työntekijä voivat yhteisesti sopia toisin. Suppeammin määriteltynä paikallisella sopimisella tarkoitetaan työehtosopimuksissa annettua mahdollisuutta sopia jostain työehtosopimuksessa määrätystä asiasta toisella tavalla. Työehtosopimus voi antaa mahdollisuuden sopia paikallisesti esimerkiksi työajoista, työaikajärjestelyistä tai palkkamääräyksistä.

Työehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa osapuolina ovat työnantajan edustaja ja työntekijäpuolella tilanteesta riippuen yksittäinen työntekijä, luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja. Mikäli yrityksessä ei ole henkilöstön edustajaa, tekee työnantaja sopimuksen kaikkien työntekijöiden kanssa tai tietyn henkilöstöryhmän kanssa.

Paikallista sopimista arastellaan täysin turhaan, eikä paikallisen sopimisen tarjoamia mahdollisuuksia riittävästi hyödynnetä työpaikoilla. On hyvä huomata, että työehtosopimusten menettelysäännökset paikalliselle sopimiselle ovat varsin yksinkertaisia: yleensä edellytetään kirjallista muotoa, sopimuksen tekemistä määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi ja sopimista irtisanomismahdollisuudesta.

Mitä hyötyä paikallisesta sopimisesta on?

Yritykset, yritysten kilpailuasema ja toimintaympäristö ovat erilaisia. Samallakin toimialalla yritysten välillä on runsaasti eroavaisuuksia, esimerkiksi yritysten taloudellinen asema voi olla hyvin erilainen.  Paikallinen sopiminen tarjoaa loistavan keinon vastata toimintaympäristön haasteisiin: viilata työehdot ja toimintatavat juuri oman työpaikan tarpeita vastaaviksi. Tämän lisäksi paikallinen sopiminen vahvistaa työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä sekä lisää osapuolten välistä luottamusta. Tutkimusten perusteella paikallisella sopimisella on ollut myönteisiä vaikutuksia tuottavuudelle, toiminnan sujuvuudelle sekä työpaikan ilmapiirille – hyödyntäkäämme siis paikallisen sopimisen mahdollisuudet!

Kaija Pulkkinen
Lakimies, VT
p. 040 825 7930
kaija.pulkkinen@fi.ey.com

Paikallisten asiantuntijoidemme yhteystiedot kautta Suomen löydät toimistohakemistostamme.