KasvuvoimaaAktuellt

Betydande förändring i inhemsk bokföring gällande behandling av derivat – utlåtandet är i kraft från och med den 13.12.2016

Bokföringsnämnden (Bfn) har publicerat utlåtande 1963/2016 som gäller bokföring av derivat och som kan anses vara ganska dramatiskt. Det nya utlåtandet kan leda till att redovisningen enligt bokföringslagen (BokfL) förändras väsentligt bland rapporterande företag. Ändringarna träder i kraft omedelbart och kommer att gälla alla derivatavtal (ränte-, valuta- och råvaruderivat).

I uttalandet konstateras att om ett företag tillämpar säkringsredovisning, men inte tillämpar modellen för verkligt värde som presenteras i BokfL 5 kap. 2a §, måste derivativavtalet i fortsättningen behandlas i princip enligt BokfL 5 kap. 2a §, eller med beaktande av IFRS regelverk. I princip kommer detta att påverka företagens verksamhet på bland annat nedanstående sätt.

BokfL 5 kap. 2a § − Modellen för verkligt värde

Behandlingen av bokföringsposter kommer inte att förändras och måste göras i enlighet med IFRS även i framtiden. Utöver bokföringsposter måste man även beakta de dokumentations- och effektivitetskrav som ställs som villkor
för tillämpning av säkringsredovisning i enlighet med IFRS standarderna.

BokfL 5 kap. 2 § – Värdering utifrån anskaffningskostnad och försiktighetsprincipen

Om företaget inte tillämpar säkrings-redovisning, redovisas negativt verkligt värde i resultaträkningen på samma sätt som man gjort hittills. Det positiva verkliga värdet redovisas inte.

Tidigare, när man följde BokfL 5 kap. 2 §, behandlade man endast det så kallade “säkrade derivatinstrumentet” i noterna. Utlåtandet klargör tillämpningen av säkringsredovisning i BokfL 5 kap. 2 § så att man i dessa situationer i princip kommer att tillämpa säkringsredovisning enligt BokfL 5 kap. 2 §, eller i undantagsfall, ännu i fortsättningen behandlar derivativinstrumentets gängse värde i noterna.

I och med Bfn:s nya utlåtande är det fortfarande möjligt att behandla derivativinstrumenten utanför balansräkningen. Men man bör notera att Bfn betonar att detta är ett undantag från huvudregeln. Uppvisande av derivativinstrument utanför balansräkningen kommer fortfarande att vara möjligt, förutsatt att man kan påvisa att avtalsvillkoren mellan den säkrade posten och instrumentet är omvänt desamma samt att dokumentation och effektivitetstest av säkringsförhållandet har dokumenterats sakligt (utgångspunkt IFRS) och att den bokföringsskyldige presentera

Offentlig sektor (gäller redovisningspliktiga som följer kommunallagen)
Kommunsektionen fastställde tidigare i år att det är förbjudet att följa BokfL 5 kap. 2a §. Det är viktigt att följa kommunsektionens eventuella nya riktlinjer.

Läs på finska.

Kontakta oss

Kristian Berg
CGR-revisor, partner
Tfn 050 590 5875
kristian.berg@fi.ey.com

Vårt närmsta kontor samt kontaktuppgifterna till våra anställda hittar du här.