KasvuvoimaaAjankohtaista

Työsopimuslain muutokset työnantajan näkökulmasta

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle työsopimuslain muutoksista (HE 105/2016) ja muutosesitykset ovat nyt valiokuntakäsittelyssä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Muutosten taustalla on hallituksen tavoite nostaa Suomen työllisyysaste 72 prosenttiin.

Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus on linjannut, että pk-yritysten työllistämishalukkuutta sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymistä on edistettävä. Muutokset ovat osa hallitusohjelman toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on madaltaa työllistämiskynnystä ja lisätä yritysten kasvuhalukkuutta. Keskeiset työsopimuslakiin tehtävät muutokset koskevat määräaikaisen työsopimuksen tekemistä, koeajan pituutta sekä työnantajan takaisinottovelvoitetta.

Työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle on aina oltava laissa tarkoitettu perusteltu syy. Kyseinen säännös on laadittu työntekijän suojaksi, jotta työsopimusta ei sovita kestoltaan määräaikaiseksi ilman asiallista syytä. Muutossäännösten voimaantulon myötä työnantaja voi jatkossa solmia määräaikaisen työsopimuksen pitkäaikaistyöttömän henkilön kanssa ilman laissa tarkoitettua perusteltua syytä määräaikaisuudelle. Edellytyksenä olisi se, että palkattava henkilö on ollut työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä tehdyn määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto olisi yksi vuosi. Työnantaja ja työntekijä voisivat sopia myös enintään kolmesta lyhyemmästä määräaikaisesta työsopimuksesta, kuitenkin niin, että niiden yhteenlaskettu enimmäiskesto on yksi vuosi. Kyseisellä muutoksella tavoitellaan sekä työnantajan työllistämiskynnyksen alentamista että pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllisyyden paranemista. Työnantajan kannalta on tärkeää huomioida, että määräaikaisuudelle on edelleen oltava peruste, mikäli rekrytoitava työntekijä on muu kuin työsopimuslain 1 lukuun lisätyn 3 a §:ssä kuvattu pitkäaikaistyötön ja peruste tulee kirjata työsopimukseen.

Työsuhteissa tällä hetkellä sovellettava neljän kuukauden koeaika voi joissakin tilanteissa muodostua sekä työnantajan että työntekijän kannalta verraten lyhyeksi. Neljässä kuukaudessa työnantaja ei välttämättä pysty muodostamaan vielä näkemystään siitä, kykeneekö työntekijä työhön tai onko hän sopiva kyseiseen tehtävään. Vastaavasti neljän kuukauden koeaika voi olla työntekijälle lyhyt, kun hän arvioi, vastaako työ hänen odotuksiaan. Hallituksen esityksen myötä koeajan enimmäiskesto pitenee kuuteen kuukauteen. Muutosesityksen mukaan työnantajalla olisi myös mahdollisuus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa töistä. Koeajan keston pidentäminen kuuteen kuukauteen turvaa molempien osapuolien asemaa ja lisää molempien harkinnanvaraa.

Työsopimuslaissa on säädetty työnantajan takaisinottovelvollisuudesta, jonka mukaan työnantajan tulee tarjota työtä tuotannollisis-taloudellisilla perusteilla irtisanomalleen työntekijälle, jos työnantajalla ilmenee tarve palkata työntekijä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Muutosesityksessä työnantajalla säilyy edelleen takaisinottovelvoite, mutta takaisinottovelvollisuuden kestoon esitetään tuntuvaa lyhennystä.  Jatkossa takaisinottoaika on neljä kuukautta työsuhteen päättymisestä tai mikäli työsuhde on jatkunut päättymiseen mennessä kaksitoista vuotta, takaisinottoaika on kuusi kuukautta.  Takaisinottovelvollisuuden joustavoittaminen lisää työnantajan valinnanvapautta työntekijän palkkauksessa, sillä työnantaja ei ole jatkossa sidottu pitkään takaisinottoaikaan.

Ota yhteyttä

Kaija Pulkkinen, VT, Senior Legal Counsel, p. 040 825 7930, kaija.pulkkinen@fi.ey.com
Terhi Karjala, VT, Legal counsel, p. 040 505 6310, terhi.karjala@fi.ey.com
Sarianna Rönkkö, VT, Legal Counsel, p. 040 567 4382, sarianna.ronkko@fi.ey.com

Tunnetko EY:n lakipalvelut?

Juristiverkostomme kattaa koko maan  ja tarjoaa lakiosaamista laajalla repertuaarilla. Ota yhteyttä paikallisiin lakiasiantuntijoihimme.