KasvuvoimaaAjankohtaista

Kehittämismenojen vaikutus voitonjakokelpoisiin varoihin

Kirjanpitolain uudistaminen vaikuttaa erityisesti 1.1.2016 tai tämän jälkeen alkaneisiin tilikausiin ja tilinpäätöksiin. Yhtiö on voinut halutessaan ottaa uudistuneen kirjanpitolain myös tilikaudelle, mikä on alkanut ennen tätä ajankohtaa.

Kirjanpitolain 5 luvun 8 § käsittelee tutkimus- ja kehittämismenojen jaksottamista. Tutkimusmenot kirjataan tilikauden kuluksi. Tämä periaate ei ole muuttunut aikaisemmasta.

Kehittämismenot saadaan aktivoida, jos niiden odotetaan tuottavan tuloa useampana tilikautena. Uuden kirjanpitolain mukaan aktivoidut kehittämismenot on poistettava suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan, enintään kymmenessä vuodessa. Kirjanpitovelvollisen tulee aina itse arvioida ja dokumentoida osaksi kirjanpitoaineistoa se oletettu vaikutusaika, joka kehitystyön tuloksena saadulla tuotteella tai prosessilla on yhtiön liiketoiminnan käytössä. Hyvin usein tämän taloudellinen vaikutusaikaennuste on lyhyempi kuin lain ehdoton enimmäisaika.

Aktivoidut kehittämismenot vähentävät vielä poistamatta olevilta osin voitonjakokelpoisten varojen määrää kirjanpitovelvollisessa, joka on:

  1. osakeyhtiö tai muussa laissa osakeyhtiölain noudattamiseen velvoitettu yhteisö;
  2. sellainen avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet ovat osakeyhtiöitä; tai
  3. osuuskunta tai muussa laissa osuuskuntalain noudattamiseen velvoitettu yhteisö.

Tällä kehittämismenoja koskevia rajoituksella on siis vaikutusta mm. osinkoihin, SVOP-rahaston palautuksiin, pääomalainan sekä pääomalainan korkojen takaisinmaksuun. Jos tämä jää huomaamatta, on vaarana, että osakeyhtiössä kyseessä on laiton varojen jako (OYL 13 L 4§).

Kirjanpitolautakunnan lausunnossa (1950/2016) käsitellään uutta kirjanpitolakia ja viitataan (KPL 5 L 8§, OYL 13 L 5§ ja OKL 16 L 5.1§):iin todeten, että (KPL 5 L 8 §:n) “Säännös on uusi, joten ennen lain voimaantuloa taseeseen aktivoitujen kehittämismenojen kuluksi kirjaamisessa saadaan noudattaa aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä. Varojenjakorajoitus kuitenkin kohdistuu myös ennen lainmuutosta tehtyihin aktivointeihin.”

Aiemmin voimassa olleilla säännöksillä tarkoitetaan mm. poistoaikoja, jotka olivat enintään viiden vuoden kuluessa tai erityisestä syystä enintään 20 vuotta. Eli ennen vuotta 2016 aktivoitujen kehittämismenojen poistoaikoja ei tarvitse muuttaa, (ellei näiden tulontuottamiskyky ole heikentynyt). Nämä vanhatkin tuotekehitysaktivoinnit tulee kuitenkin huomioida jakokelpoisten varojen laskennassa.

Samaisessa kirjanpitolain pykälässä kielletään erityisesti, että kehittämismenoja ei saa aktivoida muina pitkävaikutteisina menoina. Tämä tarkoittaa sitä, että kehittämismenoja ei voi nimetä toisen otsikon alle ja siten yrittää välttyä aktivoinnin vähentävältä vaikutukselta voitonjakokelpoisiin varoihin.

Suvi Joutsiniemi, KHT
p. 0400 905 372
suvi.joutsiniemi@fi.ey.com

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.