KasvuvoimaaAjankohtaista

Valtion vuoden 2017 talousarviossa useita muutosehdotuksia verotukseen

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2017 on julkaistu. Talousarvio sisältää useita veromuutoksia, joilla on vaikutusta niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin verotukseen. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta. 

Hallitus ehdottaa edelleen muutoksia myös perintö- ja lahjaverotukseen, metsälahjavähennystä metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi sekä yrittäjävähennyksen käyttöönottoa. Lue näistä lisää aiemmasta uutisestamme.

Ansiotulojen tuloverotus
Kilpailukykysopimuksen toteuduttua ja sen yltäessä yli 90 %:n kattavuuteen, on hallitus päättänyt esittää palkansaajien verotuksen keventämistä yhteensä 515 miljoonalla eurolla vuonna 2017.
Palkansaajalle näkyvin kevennys on valtion vuoden 2017 tuloveroasteikkoon tehtävät kevennykset. Vuoden 2017 tuloveroasteikon tulorajoja ehdotetaan korotettavaksi ja lisäksi alimman ja ylimmän tuloveroluokan marginaaliveroprosentteja tultaisiin alentamaan.

Palkansaajan kannalta muita merkittäviä kevennysehdotuksia ovat muun muassa valtion tuloverotuksessa tehtävien tulonhankkimisvähennyksen ja työtulovähennyksen korottaminen. Lisäksi puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa tehtävän kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi.

Kun huomioidaan kaikki vuodelle 2017 tällä hetkellä tiedossa olevat vero- ja maksumuutokset sekä ansiotason nousu, keskituloisen palkansaajan verotuksen arvioidaan kevenevän ensi vuonna noin 250 euroa, pienituloisen noin 140 euroa ja suurituloisen noin 550 euroa.

Myös eläketulojen verotusta ehdotetaan kevennettäväksi. Hallituksen tavoitteena on keventää eläketulojen verotusta vuoden 2017 aikana yhteensä 135 miljoonalla eurolla. Keinoja eläketulon verotuksen keventämiseen ovat muun muassa eläketulovähennyksen määrän kasvattaminen sekä valtionverotuksessa, että kunnallisverotuksessa. Lisäksi hallitus esittää eläketulon lisäveron alentamista ja tulorajan korottamista.

Entiselle työntekijälle järjestetty terveydenhuolto
Työnantajan entiselle työntekijälleen kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisen jälkeen järjestämä terveydenhuolto säädettäisiin verovapaaksi eduksi.

Kotitalousvähennyksen vähennysprosentteja korotetaan
Kotitalousvähennyksen vähennysprosentteja ehdotetaan korotettavaksi viidellä prosenttiyksiköllä sekä maksetun työkorvauksen että palkan osalta. Vähennykseen oikeuttavasta työkorvauksesta voisi vähentää nykyisen 45 prosentin sijasta 50 prosenttia. Kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksetusta palkasta voisi vähentää nykyisen 15 prosentin sijasta 20 prosenttia.

Arvonlisäverotus
Pienten yritysten maksuvalmiutta ehdotetaan vahvistettavaksi ottamalla käyttöön maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys. Yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin mahdollisuus tilittää arvonlisävero maksuperusteisesti.

Muita muutoksia
Makeisten ja jäätelön valmistevero ehdotetaan poistettavaksi.

Vapaaehtoisten lisäeläkejärjestelyjen ja pitkäaikaissäästämissopimusten maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleviin eläkeikiin ehdotetaan teknisiä muutoksia liittyen vuoden 2017 alusta voimaan tuleviin työeläkelain muutoksiin.

Liikenteen polttoaineiden veron energia- ja hiilidioksidiosuutta ehdotetaan korotettavaksi keskimäärin kolme prosenttia moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden osalta ja keskimäärin viisi prosenttia dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden osalta. Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron energia- että hiilidioksidiosuutta ehdotetaan korotettavaksi keskimäärin noin seitsemän prosenttia.

EY apunasi
EY avustaa mielellään sinua tai yritystäsi muutosten tulkitsemisessa. Ota yhteyttä veroasiantuntijoihimme.

Tulevia tapahtumia