KasvuvoimaaAjankohtaista

Vuoden 2017 verotukseen suunnitteilla muutoksia

Valtionvarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2017 sisältää useita veromuutoksia, joilla on vaikutusta niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin verotukseen. Kokosimme merkittävimmät yrityksiä ja yrittäjiä koskevat muutosehdotukset yhteen.

Valtionvarainministeriö on julkaissut talousarvioesityksensä vuodelle 2017. Talousarvio sisältää useita veromuutoksia, joilla on vaikutusta niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin verotukseen. Alta löydät koottuna merkittävimmät talousarvioehdotukseen sisältyvät yrityksiä ja yrittäjiä koskevat muutosehdotukset. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta, mutta lakiluonnoksien sisältö voi vielä muuttua, koska valmistellut muutokset ovat tässä vaiheessa vielä ministeriön valmistelussa.

Yrittäjävähennys

Kannusteita yritystoiminnan harjoittamiseen ehdotetaan vahvistettavaksi uudella yrittäjävähennyksellä. Ehdotuksen mukaan jatkossa elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona. Vastaava vähennys otettaisiin huomioon myös metsätalouden pääomatulon verotuksessa.

Perintö- ja lahjaverotus

Yritystoiminnan edellytyksiä esitetään vahvistettavaksi keventämällä perintö- ja lahjaverotusta yritysten sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Perintö- ja lahjaverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verotusta kevennettäisiin veroasteikkojen kaikissa portaissa. Kevennykset painotettaisiin yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikon yläpäähän. Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä korotettaisiin 4 000 eurosta 5 000 euroon.

Lisäksi muutettaisiin maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä alaikäisten osalta. Jatkossa, jos alaikäisen perillisen perintöosaan kuuluu huojennuksen edellytykseksi säädetty osa osakeyhtiön omistamiseen oikeuttavista osakkeista, yritystoiminnan jatkamisen arvioimisessa voitaisiin perillisen jatkamisena pitää myös edunvalvojan toimintaa osakeyhtiössä. Muutos koskisi vain perintötilanteita.

Lisäksi perintö- ja lahjaverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perittävän kuoleman johdosta maksettavan vakuutuskorvuksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistettaisiin. Tästä veropohjan laajennuksesta aiheutuva lisätuotto käytettäisiin perintö- ja lahjaveroasteikkojen keventämiseen.

Perintönä tai lahjana saadun yrityksen luovutus

Tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että myytäessä perintönä tai lahjana saatu maatila, muu yritys tai sen osa, johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä, hankintamenona pidettäisiin sitä määrää, josta perintö- tai lahjavero on aikanaan suoritettu. Nykyisin hankintamenona on pidetty omaisuuden käypää arvoa.

Metsätilan sukupolvenvaihdos

Metsätilan sukupolvenvaihdoksia ehdotetaan helpotettavaksi ottamalla käyttöön lahjaveron perusteella myönnettävä erityinen metsälahjavähennys. Metsämaata lahjaksi saajalle muodostuisi tietyn tilakoon ylittävältä osalta suorittamansa lahjaveron perusteella oikeus määräytyvään vähennykseen (metsälahjavähennykseen), joka tehtäisiin metsätalouden pääomatulosta.

Arvonlisäverotus

Pienten yritysten maksuvalmiutta ehdotetaan vahvistettavaksi ottamalla käyttöön maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys. Yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin mahdollisuus tilittää arvonlisävero maksuperusteisesti.

EY apunasi

Avustamme mielellään sinua tai yritystäsi muutosten tulkitsemisessa ja tiedottamme valmistelun etenemisestä. Valitsemalla EY:n saat käyttöösi ammattitaitoisen ja kokeneen henkilökuntamme, joka auttaa löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun sinulle tai yrityksellesi. Alueesi veroasiantuntijat kertovat mielellään lisää.

Ota yhteyttä veroasiantuntijoihimme.